OPTIMA s.c.
ul. Książąt Opolskich 48-50
45-006 Opole
tel.: 77 44 12 226
77 44 12 484
e-mail:
Statystyka odwiedzin:
272095 | 1427 | 611

Konkurs jezyka angielskiego OMNIBUS

kolor_POKL_optima_Unia_efs.jpeg
Projekt współfinansowany ze środkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

W dniu 17 grudnia 2010 r. odbył sie finał konkursu OMNIBUS dla dzieci z klas I-III. Po części pisemmnej każdy z finalistów musiał z mikrofonem w ręce odpowiedzić na wylosowane pytania a także zaśpiewać piosenkę.
Do grona najlepszy, JURY wybrało 9 uczniów, którzy otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe /odtwarzacze DVD za 1 miejsca, odtwarzacze mp3n za 2 miejsca i filmy DVD za 3 miejsca/.

tn_IMG_1602.jpeg tn_IMG_1604.jpeg tn_IMG_1606.jpeg tn_IMG_1609.jpeg
tn_IMG_1610.jpeg tn_IMG_1611.jpeg tn_IMG_1613.jpeg tn_IMG_1614.jpeg
tn_IMG_1615.jpeg tn_IMG_1620.jpeg tn_IMG_1621.jpeg tn_IMG_1624.jpeg
tn_IMG_1625.jpeg tn_IMG_1627.jpeg tn_IMG_1630.jpeg tn_IMG_1633.jpeg
tn_IMG_1636.jpeg tn_IMG_1637.jpeg tn_IMG_1639.jpeg tn_IMG_1640.jpeg
tn_IMG_1641.jpeg tn_IMG_1645.jpeg tn_IMG_1646.jpeg tn_IMG_1652.jpeg
tn_IMG_1661.jpeg tn_IMG_1662.jpeg tn_IMG_1663.jpeg
 

REGULAMIN KONKURSU

OMNIBUS – KONKURS ZNAJOMOŚCI JĘZYKA ANGIELSKIEGO
DLA UCZESTNIKÓW Z KLAS MŁODSZYCH PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EFS „Rozwój kompetencji uczniów w Osjakowie"

§1. CELE KONKURSU

1. Celem konkursu jest motywowanie uczniów biorących  udział w projekcie PO KL „Rozwój kompetencji uczniów w Osjakowie" do nauki języka angielskiego.

2. W konkursach uczestniczą  uczniowie zakwalifikowani do  projektu „Rozwój kompetencji uczniów w Osjakowie"  z klas I - III.

3.  Konkurs składa się z 2 etapów:  
        a) eliminacje szkolne dla wszystkich uczniów
        b) finał w grupach wiekowych – część pisemna i ustna

§2. ZASADY OGÓLNE

1. Za organizację i przeprowadzenie wszystkich stopni konkursów odpowiada
    instytucja realizująca projekt, tj Optima sc .
2. Za bieżące prace organizacyjne nie zastrzeżone w niniejszym Regulaminie 
    odpowiada Specjalista ds. Dydaktyki  Projektu.
3. Koordynator Projektu  powołuje osoby odpowiedzialne za ułożenie testów i
    pytań konkursowych oraz komisje oceniające. 
4. Wszyscy uczestnicy finału otrzymają dyplomy, a laureaci odpowiednie
    nagrody: 
    * 3 nagrody I stopnia o wartości po 160 zł, 
    * 3 nagrody II stopnia o wartości po 120 zł,
    * 3 nagrody I stopnia o wartości po    95 zł.

§3. ORGANIZACJA

1. Na podstawie wyników eliminacji sporządza się listę rankingową obejmującą 30 uczniów dopuszczonych do finału, spośród których zostanie wybranych 10 uczestników finału ustnego i 9 laureatów.

2. W szczególnych przypadkach (gdy liczba uczniów, którzy zdobyli jednakową liczbę punktów uniemożliwi wyłonienie ustalonej liczby finalistów i laureatów) Koordynator Projektu może:
   a) zwiększyć liczbę dopuszczonych do następnego etapu o 10%
   b) zmniejszyć liczbę dopuszczonych do następnego etapu o 10%
   c) zorganizować przeprowadzenie dodatkowej „dogrywki” pomiędzy
       uczniami, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów;

3. Wyniki I etapu konkursu zostaną ogłoszone bezposrednio w szkole.
W zawiadomieniu informuje się uczestnika o ilości zdobytych punktów i o tym, czy awansował do zawodów następnego stopnia. Komisja oceniająca sporządza protokół z każdego etapu konkursu.

4. Uczestnik ma prawo odwołać się na piśmie od decyzji komisji oceniającej.

5. Odwołania rozpatruje Koordynator Projektu

§4. DOKUMENTACJA

Kierownik Merytoryczny gromadzi dokumentację dotyczącą konkursów, a w szczególności: 
      a) dokumentację w sprawie powołania konkursów,
      b) prace pisemne/testy uczestników zawodów; 
      c) protokoły komisji oceniających,
      d) listy laureatów;